Privacy Policy

Laatste update: 27-05-2022

 

Wie we zijn

Wij zijn Area of People: het community serviceplatform voor woonomgevingen dat wonen leuker en makkelijker maakt. Wij zijn kantoorhoudend te 3542 DR in Utrecht aan de Computerweg 22 en ingeschreven in het handelsregister als Area of People B.V. onder nummer 72862106. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die door ons worden verzameld, opgeslagen en verwerkt.

Uw privacy is voor Area of People van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden via deze privacyverklaring duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan: enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partners die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

We gebruiken in dit document een aantal begrippen die we van tevoren graag even verduidelijken:

 • Area of People-platform: het geheel van Area of People.com, het Dashboard en de Area of People app. In de rest van dit document duiden we dit aan met “Platform”.
 • Diensten: het geheel van functionaliteiten waar door u gebruik van gemaakt kan worden zoals het aanmaken van een account, melden van een verzoek en het afnemen van diensten.
 • Servicepartners: het geheel van dienstverleners die gekoppeld zijn aan het Platform en diensten kunnen leveren zoals de Beheerder, makelaar, parkeergarage of leverancier van bezorgboxen.
 • Gebruiker: ook wel bekend als “betrokkene” - dat bent u als bewoner van het gebouw of gebied waarin u gebruik maakt van ons platform.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: dat is Area of People.
 • Verwerker: Derden die door Area of People worden ingeschakeld, zoals de leverancier van Hosting van het Area of People Platform.
 • Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken: Partijen waar Area of People mee samenwerkt op het platform.

Verantwoordelijkheid voor verzamelen van persoonsgegevens

Area of People B.V. is een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Area of People beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Area of People is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Andere partijen op het platform

Op het platform sluiten ook andere partijen aan, zoals de beheerder van het gebouw en servicepartners. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens die door een beheerder of servicepartner plaats vindt, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van betreffende partij om meer informatie te verkrijgen over de wijze waarop en doelen waarvoor zij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden

Area of People verzamelt de volgende persoonsgegevens

 • Naam: nodig voor de herkenbaarheid van u naar andere gebruikers en diensten toe.
 • Adres: nodig voor de herkenbaarheid van u naar andere gebruikers en diensten toe, bijvoorbeeld om een monteur naar uw adres te sturen voor een reparatie.
 • E-mailadres: nodig voor uw verificatie tijdens het inloggen en communicatie vanuit Area of People en diensten indien een e-mailadres vereist is.

Onze doelstelling is om van gebouwen en gebieden zelf-organiserende micro-dorpen te maken waarin bewoners elkaar makkelijk kunnen vinden en helpen. Dit betekent dat de informatie die u binnen uw gebouw over u zelf zichtbaar maakt, zoals uw profielfoto en hulpprofiel, of de informatie die u deelt, zoals uw mening over het parkeerbeleid, zichtbaar is voor andere bewoners en met dit doel ook door ons wordt opgeslagen.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken voor:

 • Opslaan van uw privacy en notificatie instellingen;
 • Beheer van uw gebruikersaccount;
 • Oplossen van problemen tussen u en diensten;
 • Afhandeling van diensten die zijn aangevraagd door u;
 • Anticiperen op en het oplossen van problemen tussen u en andere gebruikers, alsmede met diensten;
 • Verbeteren van de klantervaring op het platform en diensten;
 • Onderzoek en analyse voor behoud, beveiliging en ontwikkeling van diensten;
 • Verbeteren van bestaande diensten en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • Voorkomen van illegale activiteiten, mogelijke fraude en potentiële dreigingen voor diensten;
 • Creëren van externe marketingrapportages op geaggregeerd niveau;
 • Analyseren van karakteristieken van gebruikers op geaggregeerd niveau en gebruik van het platform en diensten met als doel het begrijpen van gebruikers en marktbehoefte;
 • Communicatie over updates van onze privacyverklaring en licentievoorwaarden en andere informatie die relevant is voor u;
 • Preventie van en onderzoek naar illegale activiteiten en schending van de licentievoorwaarden;
 • Het bijhouden van statistieken over het gebruik van het platform (deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd).

App stores

Onze app dient u te downloaden via de app-stores van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met uw persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.

 

Tonen van persoonsgegevens

De informatie die u met buren of met servicepartners uitwisselt via de app, zullen ook strikt binnen de app blijven en niet via onze website of anderszins via het internet worden gepubliceerd. U kunt uw account altijd wijzigen.

 

Verstrekking van gegevens aan andere bedrijven of instellingen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met servicepartners die aan ons verbonden zijn binnen de overeenkomst en alleen waar strikt nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Wij delen uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde met andere bedrijven of instellingen anders dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we nadrukkelijke toestemming hebben van u als gebruiker of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging constant aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij beveiligen bijvoorbeeld onze verbindingen met een SSL encryptie. Alle gegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen conform ISO27001:2022.

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard dan voor de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer u verhuist of nadat u aan ons te kennen heeft gegeven niet langer gebruik te willen maken van het Platform. We bewaren uw gegevens langer indien deze noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de dienstverlening of functionaliteiten van het Platform dusdanig wijzigen en hiermee ook de manier van gegevensverwerking wordt aangepast, informeren wij u hierover. Houdt onze privacyverklaring op onze website en in de app in de gaten om te zien hoe we uw gegevens verwerken.

 

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als gebruiker de onderstaande rechten. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met ons via privacy@areaofpeople.com.

U heeft als gebruiker de volgende rechten:

 • Informatie en inzage: uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen en inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Rectificatie: het laten corrigeren van fouten;
 • Vergetelheid: het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Toestemming intrekken: toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens intrekken;
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens.

Bezwaar

Als u vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken aangaande deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via privacy@areaofpeople.com.